Kristina Meiton

RINGÖN REFLEKTERAD

Mitt projekt handlar om att skapa ett videoverk som reflekterar Ringön som den plats för liv och arbete den är idag. De människor som har sina arbetsplatser på Ringön och deras förhållande till platsen kommer att stå i fokus. Verket kommer att undersöka platsens betydelse och hur den kultur ser ut som utvecklats här och som är speciellt just för denna plats.

Jag har ingen personlig relation till Ringön utan känner mig som en turist när jag är där. Genom att filma under en längre tid vill jag komma förbi upplevelsen av platsen som en exotisk plats. Jag kommer också att sträva efter att filma i dialog med de människor jag träffar. Och efter att dela en vardag där vi arbetar parallellt. Här är det jätteviktigt att de människor som gestaltas blir subjekt, snarare än objekt i en process eller medel för att berätta en historia. Detta sökande efter dialog och möten och spänningen mellan mina föreställningar och den verklighet jag möts av kommer att prägla arbetsprocessen och bli en del av verket.  

Videoverket kommer att ha en öppen struktur, där åskådaren själv måste foga ihop lösa fragment och göra ett eget tolkningsarbete. På det sättet hoppas jag åskådaren blir medgestaltare av filmen och att kommunikation uppstår även i ett tredje led där frågeställningar kan lyftas kring de värden som finns på platsen i dag. 

Jag kommer att samarbeta med forskaren Gabriella Olshammar som driver ett parallellt forskningsprojekt, där vi bland annat kommer att producera en gemensam text. Texten baseras dels på egna reflektioner utvecklade i formen av en brevväxling och dels på intervjuer. Brevväxlingen kan ses som en metod för att på ett personligt plan föra en dialog kring Ringön, men också tankar och perspektiv och teorier kring det egna arbetet, kring stadens förändring och det offentliga rummet. 

Jag driver produktionsbolaget MigDig, läs mer om min verksamhet på www.MigDig.se

 

Gabriella Olshammar

ÅTERVINNING och STADSFÖRNYELSE 

Jag kommer genomföra ett mycket avgränsat forskningsprojekt i Ringön under sammanlagt några veckor. Jag arbetar vid Göteborgs universitet och har forskat inom stadsbyggnad och kulturvård med ett intresse för småskaliga centralt belägna industriområden, som används av blandade företag och aktiviteter som reparation, second-hand och kulturverksamheter. I mitt projekt kommer jag titta på Ringön som en plats för olika slags återvinning och som resurs för allt det underhåll som krävs av byggnader, prylar och fordon för att staden ska kunna fortleva. Jag kommer jämföra vad som pågår i Ringön idag med de visioner som finns för Ringön som del av Centrala Älvstaden. Det finns en uttryckt vilja från Göteborgs stad att förnya bebyggelsen och sammansättningen av verksamheter i Ringön i långsam takt, och att ta hänsyn till den småskalighet som råder där nu. I kommunen finns också en uttryckt vilja att skapa planeringsprocesser som inkluderar alla berörda parter. Men vill alla som närvarar i Ringön idag delta i en sådan process och hur bör den i så fall genomföras? Jag hoppas få chans att komma till tals med verksamma i Ringön som kanske inte känner sig hemma i de nya planerna eller planeringsprocesserna och se om jag kan lyfta fram några av deras perspektiv.

I början av 2000-talet skrev jag en avhandling om det område på Centrala Hisingen som kallas Östra Kvillebäcken och nu är helt nybyggt. Jag ville berätta att det i området på 1990-talet fanns många seriösa företagare och kulturföreningar som på kreativa sätt använde sig av den då småskaliga, enkla och bitvis nedgångna bebyggelsen. De gjorde detta i väntan på beslut från kommunen och fastighetsägarna om vad som skulle ske med området. Situationen var provisorisk och osäker för brukarna, men sträcktes ut i tiden till flera decennier. Av den anledningen döpte jag situationen till ett ”permanentat provisorium”. Det här är ett fenomen man kan se även på andra håll (kanske i Ringön?) och symboliserar att livfulla och kreativa verksamhetsmiljöer vuxit fram till trots men också tack vare hot om rivning och förflyttning. Det kan handla om sociala, ekonomiska och estetiska kvaliteter som inte lyckas vinna formellt erkännande utan accepteras i akt av sina tillfälligheter. Jag undrar om inte en liknande situation gäller för Ringön idag, vilket skulle kunna betyda att den närvarande återvinningsverksamheten inte fullt ut erkänns som värdefull, trots visioner om en hållbarare framtid där vi hushållar bättre med resurser, återvinner och reparerar.

I projektet kommer jag arbeta nära filmaren Kristina Meiton.