SYFTE OCH MÅLE MED FÖRSTUDIEN
Med förundersökningen vill vi komma fram till på vilket sätt Järnhallen kan uppfylla sina visioner som en produktionsinriktad konsthall där process, delaktighet och samarbeten står i fokus. Hur vi kan synliggöra kulturell mångfald regionalt, nationellt och internationellt. Syftet är att nå nya målgrupper och en bred publik. Målet är att ge en tydlig bild av hur en framtida verksamhet kan se ut och därmed ge en bild av de insatser som bör göras, och i vilka steg. Verksamheten ska bedrivas utan ekonomisk vinning i form av allmännyttig ideell förening. Förstudien avser att synliggöra och därmed placera in Järnhallen i en kontext samt att söka svar på vad, hur och varför Järnhallen är betydelsefull lokalt, regionalt och nationellt.

Med förundersökningen vill vi komma fram till på vilket sätt Järnhallen kan uppfylla sina visioner som en produktionsinriktad konsthall där process, delaktighet och samarbeten står i fokus. Hur vi kan synliggöra kulturell mångfald regionalt, nationellt och internationellt. Syftet är att nå nya målgrupper och en bred publik. Målet är att ge en tydlig bild av hur en framtida verksamhet kan se ut och därmed ge en bild av de insatser som bör göras, och i vilka steg. Verksamheten ska bedrivas utan ekonomisk vinning i form av allmännyttig ideell förening. Förstudien avser att synliggöra och därmed placera in Järnhallen i en kontext samt att söka svar på vad, hur och varför Järnhallen är betydelsefull lokalt, regionalt och nationellt.

Visionen är att inspirera och erbjuda människor att ta del av den processen genom att visa konst, erbjuda konstnärer arkitekter och forskare ateljéprogram för långsiktiga och gränsöverskridande samarbeten. Anordna seminarier och tematiska träffar, att Järnhallen blir en gemensam mötespunkt för skapande och process-relaterat arbete tillsammans med andra discipliner. Järnhallens vision är i och med det nyskapande och bidrar i förlängningen till att stärka profileringen av Västra Götalandsregionen som en vital konst- och kulturregion i framkant.

VISION
Samarbeta med näringslivet lokalt och regionalt. Uppmuntra tvärdisciplinära kollaborationer. T.ex. forskning, fotografi/film, arkitektur och skolor/universitet. Näringsliv och instutioner. Att ta fram nya metoder för produktion av konst tillsammans med andra discipliner. Att vi blir ett pilotprojekt där vi utforskar nya samarbeten och nya sätt att producera och presentera konst/kultur. På så sätt utveckla nya arbetsmetoder kring produktion/utställningar och delaktighet. Erbjuda ateljéprogram/residence till främst internationellt  verksamma discipliner/ konstnärer.

FRÅGESTÄLLNINGAR
Hur kan vi ge fler invånare tillgång till kulturlivet i staden och regionen. Vad krävs för att Järnhallen skall bli en öppen och tillåtande konstscen som inkluderar både näringslivet, staden och regionen. Vad krävs för att möta upp det ökande kravet på ett brett deltagande och motverka segregering. Hur kan vi möjliggöra att Järnhallen blir ett centrum för process-relaterad konst och produktion i Göteborg och Västra Götaland. Hur kan vi bidra till att stärka och utveckla Ringön utifrån de förutsättningar som finns här i dag.

VARFÖR JÄRNHALLEN PÅ RINGÖN?
I Göteborg har vi alla förutsättningar att skapa ytterligare en konsthall av världsklass. Förutom storindustrin och hamnen är vi kända för vår underground scen. Att slå ihop traditionell industri med Konst/kultur är ett koncept som vi borde bli bäst på. Ringön är en centralt belägen plats i Göteborg. Tillgängligt och granne med olika typer av stadsplanering och kultur. Det är ett område där mycket händer men inte så många besöker. Ringön har en karaktär som passar den målgrupp vi vill locka. Ofärdigt, ruffigt och tillåtande. Framförallt behöver vi inte konstruera en utveckling vilket kanske är den viktigaste anledningen till att Ringön är den bästa platsen för ytterligare en Konsthall i Göteborg. Den målgrupp vi söker tittar redan åt Ringön. Befintliga aktörer på Ringön är intresserade av den här typen av utveckling. Gruppen Framtid Ringön (med representanter från Fastighetskontoret, Stadsdelen Lundby, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetsägarföreningen på Ringön) har en liknande vision; Ringön ska av egen kraft och i sakta mak utvecklas från ett industriområde till ett område med mer blandad användning. Här kan gammalt och nytt, dyrt och billigt få samsas sida vid sida så att Ringön, trots ett näringsliv i förändring, fortsatt kan vara en plats med många olika näringsidkare. Förundersökningen skall synliggöra på vilka sätt vi kan positionera oss i relation till de ökade behov av alternativa och nya förhållningssätt till konst och tvärdisciplinära samarbeten. Hur skall vi möta upp och aktivt verka för jämlikhet och jämställdhet. Ett vidgat deltagande. Hur skall vi övervinna mentala barriärer och diskriminerande normer. Genom kulturell bildning och ge människor förutsättningar att skapa själva och ta del av andras kreativitet.

Ringön är en plats för produktion. Det samsas stål, metall, sopor, verktyg och mycket annat. Det är också en plats för  konstnärlig produktion och det är ett väldigt givande och fruktbart möte. Ringön blir som en materialpalett där vi i praktiken etablerar samarbeten och metoder för en hållbar utveckling.

PÅ VILKET SÄTT ÄR PROJEKTET LOKALT OCH REGIONALT VIKTIGT
Visionen är att Järnhallen blir en Konsthall för process-inriktat utvecklingsarbete i relation till konst, näringsliv och medborgare. Vi vill ta fram nya arbetsmetoder kring hur vi producerar konst, men även hur konsten och de sammanhang som bildas interagerar med omvärlden. Med samverkan som metod bygger Järnhallen vidare på den grund som tidigare så framgångsrikt planterats inom Göteborg och Regionens kulturliv. Tankarna kring en ny konstscen i Göteborg handlar bland annat om att ta fram en ny metod som gynnar process, nyskapande och delaktighet.