Välkommen på Vernissage
lördag 2 september
kl 11-18

Öppettider:
Utställningen pågår 2-24 september 2017
Vernissage, lördag den 2 september, kl 11-18
Fredag - söndag
11-18

XXY
Måleriets manifest

Självklarhetens återkomst.

Vårt måleri introducerar det totala deltagandet.

Vi målar med förkärlek till faran och modet med grupp energi som drivkraft och övermodet som den vanliga, allmängiltiga och vardagliga praktiken

Måleri för stunden och måleri för det eviga. Måleri som blöder.

Det finns en sanning, mellan oss som grupp, att allt är tillåtet.

Vem av oss är den mest uppriktiga? Våra personliga mål är att tillsammans uppnå fullständig objektivitet.

Måleri kan inte gå vidare mot ett förenklat resonemang kring innehållet och sammanhanget utan mot komplexitet som utförs gemensamt och som en konsekvens förstås av massan.

Logik är en komplikation och en förenkling. Logik är en felaktig konsekvens.

Det krävs en konst och ett måleri som är modigt, starkt, rakt, precist och bortanför förståelse.

Medvetandet hos en drömmande enhet är alltid till full tillfredställelse. Lycka. Lyckliga. Lyckas.

Att existera fortgår någon annanstans.

Måleri som beskrivs, utan att skämmas, som vacker, politisk, erotisk, musikalisk, koreografisk och mystisk.

En fullkomlig mobilisering av all gemensam konstnärlig och mänsklig kraft. Egots död.

Strukturella. Reduktiva. Förföriska. Sekundära. Ejektiva. Coola. - Maxmåleri.

Äktheten är ovärderlig och originaliteten är obefintlig.

Målerisk XXY.

Forcerad sanning.

Imorgon, fortsätter vi alla tillsammans, att konstruera en annan möjlighet.

Anna Kristina Bergman
Caspar Petéus
Pärra Von Andreasson

För mer info, besök:
www.jarnhallen.se
www.anna-bergman.se
www.casparpeteus.com
www.ruskig.org

______________________________

XXY
The Painting Manifesto

The Return Of The Fresh.

Our painting culture introduces total participation.

We paint with a penchant for the danger and love for the courage of energy as a driving force and recklessness as the usual, universal and everyday practice.

Painting for the moment and painting for the eternal. Painting that bleeds.

There is a truth, between us as a group, that everything is permitted.

Who of us is the most sincere? Our personal goals are to achieve total objectivity together.

Painting can not proceed to a simplified reasoning or towards abbreviation about the content and context without complexity being performed jointly and as a consequence understood by the mass.

Logic is a complication and simplification. Logic is a wrong consequence.

It requires art and painting that is brave, strong, straight, precise and beyond comprehension.

The consciousness of a dreamy device is always to full satisfaction. Happiness. Happy. Succeed.

To exist continues somewhere else. Painting as described, without being ashamed, as beautiful, political, erotic, musical, choreographic and mysterious.

A complete mobilization of all common artistic and human power. The death of the ego.

Structural. Reductive. Seductive. Secondary. Ejective. Cool. - Maximum painting.

The authenticity is invaluable and the originality is non-existent.

Painting XXY.

Forced truth.

Tomorrow, we will all continue together to construct another opportunity.

Anna Kristina Bergman
Caspar Petéus
Pärra Von Andreasson

For more information please visit:
www.jarnhallen.se
www.anna-bergman.se
www.casparpeteus.com
www.ruskig.org

 

CASPAR PETÉUS

Fängslad av de oändliga estetiska och formella möjligheterna till mänsklighetens väsentlighet, skapar Caspar Peteus tolkningar av måleri från barockens mästare och binder ihop dem med väntandes enheter.  Han flyter mellan rörligt och stagnant, vackert och groteskt och för sig fritt mellan figurativa och abstrakta former. 

Petéus arbetade under, och efter gymnasietiden som konservator runt om i landet med Sveriges ledande konservatorer med att återställa skulpturer, målningar, historiska byggnader och kyrkor.

År 2011-12 studerade han urban konst på Spinneriet i Malmö under ett år. Efter temporärt i, Brasilien, Argentina, Italien och ett år Stockholm genom residensprogram flyttade han till New York i slutet av 2013.  Han arbetar främst med måleri men även inom kollage, fotografi, digitalt, textilier och installationer. Caspar Petéus, född 1988, Göteborg, är bosatt och verksam i New York och Detroit och Göteborg. 

ANNA KRISTINA BERGMAN

I monumentala målningar utmanar Anna Bergman gränserna för materialets möjligheter. I noggranna undersökningar av tuschens egenskaper i relation till yta, tid och storlek, arbetar hon metodiskt i långa processer.

Hennes konstnärliga praktik utspelar sig till stor del i laboratoriet. Likt en strukturerad forskare gör hon färgblandningar av vatten och tusch som märks upp och loggförs med regelbundna mellanrum för att få fram ett exakt resultat. Processen fortsätter på canvasduken som spänns upp på golvet. I ett slags gravitationsfri zon förflyttar sig Anna över målningarna med hjälp av en bro på hjul. Ur växer ett vegetativt måleri utan horisont, ingen botten, inget tak.

Som betraktare dras man in i ett abstrakt landskap utan början och slut. I Anna Bergmans konst anas en panteistisk hållning, en känsla av att naturen är besjälad.

www.anna-bergman.se

 

RUSKIG ÅNGEST
Pärra Von Andreasson

Född 24 december 1968 i Uppsala.

Med boendet och ateljén Gatukonstoret i Malmö arbetar Pärra i olika städer och länder. Konsten är en pågående process kring vardaglighet och dagsaktuella händelser.

Konsten tar även ett pedagogiskt ansvar och Pärra startade Spinneriet 2007, världens första heltidsutbildning i Urbankonst och Hip Hop Kultur. Han gjorde frimärksserien ”VillSeDig” 2008, det monumentala ceremoni-måleriet ”Objektivitet” på Kolingsborg 2015, i samband med att rivningen av Slussen i Stockholm skulle påbörjas. Under 2017 är han upphovsman bakom ett av årets mest omdebatterade verk ”Vila I Frid” i Stockholmsförorten Fittja.

Pärra är graffitikonstnär med en Magister i Fri Konst examen vid UMU Konsthögskola och gjorde sin avgångsutställning vid Det Danske Kongelige Kunstakademiet i Köpenhamn.

 

www.ruskig.org